رفتن به محتوای اصلی
مسیرهای مسابقه

مسابقه در سه مسافت برگزار میگردد.

UTMD 100  کیلومتر 

PLP 60 کیلومتر

PGP 22 کیلومتر

در هر رده اصلی، دو دسته بر اساس جنسیت دوندگان( رده آقایان و رده خانم ها ) وجود دارد.

100 کیلومتر

UTMD
آلترا تریل دماوند
 • تاریخ مسابقه : 3 و 4 مهر 1399
 • مسافت :100 کیلومتر
 • افزایش ارتفاع : 3640 متر
 • تحویل شماره و بسته مسابقه : 2 مهر 1399
  8:00 تا 11:00   و  14:00 تا 18:00
  محل تحویل : هتل ایرانشهر
 • شروع مسابقه :10:00 صبح (3 مهر)
 • ساعت شروع : 10:00 صبح
 • زمان مسابقه : 32 ساعت
 • محل شروع مسابقه : قرارگاه پلور
UTMD

UTMD جزئیات نقشه مسابقه

UTMD 2020 Course Map UTMD

61 کیلومتر

PLP
پلور - دریاچه لار - پلور
 • تاریخ مسابقه :3 و 4 مهر1399
 • مسافت :61 کیلومتر
 • افزایش ارتفاع : 2470 متر
 • تحویل شماره و بسته مسابقه : 2 مهر1399
  8:00 تا 11:00   و    14:00 تا 18:00
  محل تحویل : هتل ایرانشهر
 • شروع مسابقه :10:00 صبح (3 مهر)
 • ساعت شروع : 10:00 صبح
 • زمان مسابقه : 24 ساعت
 • محل شروع مسابقه : قرارگاه پلور
PLP

جزئیات نقشه مسیر PLP

UTMD 2020 Course Map PLP

22 کیلومتر

PGP
پلور - گوسفندسرا - پلور
 • تاریخ مسابقه :  4 مهر 1399
 • مسافت :22 کیلومتر
 • افزایش ارتفاع : 1165 متر
 • تحویل شماره و بسته مسابقه : 2 مهر1399
  8:00 تا 11:00   و    14:00 تا 18:00
  محل تحویل : هتل ایرانشهر
 • شروع مسابقه :10:00 صبح (4 مهر)
 • ساعت شروع : 10:00 صبح
 • زمان مسابقه : 6 ساعت
 • محل شروع مسابقه : قرارگاه پلور
PGP

جزئیات نقشه مسیر PGP

UTMD 2020 Course Map PGLP
برگشت به بالا